úplata za předškolní vzdělávání

21

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE


PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Na základě § 123 zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,a podle § 6 vyhlášky č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání,ve znění pozdějších předpisů:


Stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve školním roce 2022/2023v základní výši 400,- Kč za dítě na jeden  měsíc


Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání:


V případě, že zákonný zástupce pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi, dávky pěstounské péče, nebo pokud dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči nebo rodiči náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy, bude osvobozen od úplaty.


Dětem plnícím povinné předškolní vzdělávání a dětem s odkladem povinné školní docházky se podle § 123 odst. 2 školského zákona vzdělávání poskytuje bezúplatně.


V případě přerušení provozu v období letních prázdnin se úhrada úplaty za předškolní vzdělávání promíjí.


Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce bezhotovostně na účet Mateřské školy Velká Hleďsebe.Mateřská škola Velká Hleďsebe, okres Cheb, příspěvková organizace

Tyršova  315

353 01 Velká Hleďsebe

IČO: 709 97 195


Velká Hleďsebe 30.6.2022                                                                                                                                                                                                             Lenka Charvátová ředitelka