charakteristika vzdělávacího programu "BAREVNÝ ROK SE SLUNIČKEM"

 

 

 

 

 

 

Integrované bloky:

 

 

 

             

Poznávám sám sebe, své kamarády, rodinu

Příroda kolem nás

Objevujeme svět

Kulturní dědictví - tradice a zvyky

Žijeme zdravě a bezpečně

 

Vzdělávací cíle a záměry:

Mateřská škola se zaměřuje na environmentální výchovu, jejímž hlavním cílem je znovunabytí pocitu sounáležitosti s přírodou. Usilujeme o to, informacemi, inspirací a vlastním příkladem učit děti hodnotám a vzorcům chování, podle kterých budou postupně samy nacházet vlastní odpovědný přístup k životu, lidem i k životnímu prostředí a projevovat jej každodenním environmentálně šetrnějším jednáním. Vedeme děti k tomu, aby si přírodu zamilovaly a vážily si jí. Aby ji pozorovaly, ochraňovaly a také se z ní učily. Naším cílem je rozvíjet osobnost dítěte tak, že bude na elementární úrovni chápat a hodnotit vztahy mezi sebou a životním prostředím v blízkém okolí; chápat potřebu ochrany životního prostředí vůbec; získávat pozitivní postoje k ochraně a tvorbě životního prostředí. Environmentální výchova se průběžně prolíná celým školním vzdělávacím programem.

Formy a metody práce:

Spontánní a cílevědomé pozorování, dostatek přímých smyslových podnětů pro myšlenkové zpracování, experimenty, hodnocení jevů, obsah znalostí o životním prostředí z hlediska vštěpování, uchovávání a vybavování informací na logickém základě (rozpoznávání a definování jevů, analýz a příčin, deduktivní, induktivní a tvůrčí myšlení s cílem pozitivně ovlivňovat životní protředí).

Pro realizaci EVVO činností, pro objevování, bádání, pozorování i experimenty má mateřská škola ideální podmínky. Svým umístěním má MŠ možnost využívat blízké přírodní prostředí (zahrada, les, rybník, potůček, louka, pole, park, zahrádky).