GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

 

     „Škola" jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech :

 

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • školní matrika
 • doklady o přijímání dětí, o proběhu vzdělávání a jeho ukončování
 • záznamy z pedagogických rad
 • třídní kniha, kniha úrazů a záznamy o úrazech děti.žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky

 

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonu

 • pro jednání OSPOD, přestupkové komise.
 • žáků pro vyšetření v PPP, SPC
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích

 

Osobni úda je zpracová vané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech
 • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách
 • jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy
 • kontakt na zákonné zástupce (není-li shodný s adresou dítěte)
 • fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu o mateřskou školu
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách

 

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

 

Datové schránky: xihi5aj Emailem: msvhre@gmail.com

Poštou na adrese: Mateřská škola Velká Hleďsebe,Tyršova 315, 353 01 Velká Hleďsebe

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na škol u obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na škol u obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Jmenovaným  pověřencem pro školu je:

Mgr. Jana Čížková, marianskolazensko.cizkova@seznam.cz, tel: +420 778 735 465